Καλώς ήλθατε στον ιστότοπό μας. Το site e-interior.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που λειτουργεί η ατομική εταιρεία με την επωνυμία ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ και διακριτικό τίτλο Μώρος Design House που εδρεύει στη Φείδωνος 6, Άργος Αργολίδας Τ.Κ.21200, όπως νόμιμα εκπροσωπείται  με Α.Φ.Μ. 135592599 Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ, με τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2752 152 164 (εφεξής καλούμενη ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις (εφεξής οι “Όροι”) που θεωρούνται και είναι όλοι ουσιώδεις, συμφωνούν με την κείμενη νομοθεσία και θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς, την Πολιτική Cookies και Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (αμφότερες εφεξής καλούμενες ενιαία ως “ Πολιτική Προστασίας Δεδομένων”) προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτού του ιστοτόπου. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστοτότου (στο εξής καλούμενος χάριν συντομίας “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως αν περιορίζεται μόνο σε επίσκεψη στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία αγοράς προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους και τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων όπως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστοτόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικά

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Διευκρινίζεται ότι για τον κάθε καταναλωτή θα εφαρμόζονται οι Όροι που ίσχυαν κατά τον χρόνο που περιηγήθηκε στον ιστότοπο ή έκανε την παραγγελία του μέσω αυτού.

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Με την χρήση του παρόντος ιστοτόπου παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του χρήστη για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνεται ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται είναι αληθή και ακριβή.

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα και αποκλειστικά και μόνον με ενήλικα άτομα. Σε περίπτωση που ανήλικος κάνει αυτοβούλως χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ιστοτόπου, συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται, στα πλαίσια της καλής πίστης, από τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή άλλα λάθη ή πλημμέλειες που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση/αποκατάσταση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των ειδών που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα είδη και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστοτόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστοτόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και ειδών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε είδη ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό με ευθύνη και κίνδυνο του αγοραστή.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως ενδεικτικά, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, διακριτικοί τίτλοι, σήματα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια και γενικά όλα τα ψηφιακά αρχεία και υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, που έχουν εισαχθεί στο διαδίκτυο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συνεπώς κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάδοσης, αναδημοσίευσης ή και διανομής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο. Η χρήση του περιεχομένου αυτού με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα e-interior.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους.

Ευθύνη χρήστη

O χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ειδικότερα, με τη χρήση της ιστοσελίδας ή με την υποβολή παραγγελίας, ο χρήστης/πελάτης δεσμεύεται:

 • Να μην προβαίνει σε ψευδείς παραγγελίες ή παραγγελίες που υποβάλλονται δολίως χωρίς σκοπό εκπλήρωσής τους. Σε τέτοια περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να τις ακυρώσει και να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε περαιτέρω ζημία της.
 • Να παρέχει με ακρίβεια τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail) και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να επικοινωνήσει μαζί του σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο (βλ. την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων παρακάτω).

Σε περίπτωση που δεν δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται, η παραγγελία δεν μπορεί να προωθηθεί.

Με την υποβολή παραγγελίας μέσω του ιστοτόπου, ο πελάτης εγγυάται ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, μπορεί δηλαδή να συνάπτει στο όνομά του συμβάσεις με δεσμευτικό χαρακτήρα.

Τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό με ευθύνη και κίνδυνο του αγοραστή.

Περιορισμένη άδεια

Ο ιστότοπος, υπό τους Όρους που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στον επισκέπτη ή/και στον χρήστη/πελάτη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο , προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει ο χρήστης/πελάτης να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορεί ο χρήστης/πελάτης να τροποποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάσει δημοσίως, ή να διανείμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα e-interior.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της, ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Στην προσπάθειά μας να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα χρειαστεί να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν στη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει εταιρεία μας μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Η εταιρεία δεν διανέμει σε κανέναν άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτήν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της.

Συλλογή πληροφοριών

To e-interior.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να μας στείλουν e-mail.

Ο ιστότοπος συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1)στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του, (3)στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ενημερωτικό δελτίο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (newsletter), (4) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Facebook, Instagram, Pinterest) . Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.
 • Πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο.
 • Πληροφορίες συσκευής
 • Διεύθυνση IP και δεδομένα Cookies

 

Επεξεργασία πληροφοριών

α. Βασική επεξεργασία

Ο  χρήστης/πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει 2 τρόπους προκειμένου να ολοκληρώσει μία ηλεκτρονική παραγγελία και να δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα:
1.       Ως επισκέπτης:  Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ πελάτη θα διατηρηθούν στα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση της συγκεκριμένης παραγγελίας του, με εξαίρεση μόνο των δεδομένων συναλλαγής για φορολογικούς λόγους και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.
2.       Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος: Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης/χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο e-interior.gr(με το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του).

Η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία με τον χρήστη/πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του χρήστη/πελάτη. Ο επισκέπτης/ εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη-πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.

Κάθε χρήστης-πελάτης που χρησιμοποιεί το e-interior.gr ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα που αφορούν την λήψη, εκτέλεση και παράδοση παραγγελίας θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησης των χρηστών/πελατών τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους του e-interior.gr  όσο και από τους τρίτους αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της στο πλαίσιο της εκτέλεσης μίας παραγγελίας. Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες είναι μεταφορικές εταιρείες και πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου με τους οποίους συνεργάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Καμία άλλη επεξεργασία ή διαβίβαση των δεδομένων των χρηστών/πελατών δεν θα γίνεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ηλεκτρονικό της κατάστημα (e-interior.gr) εκτός από τις επεξεργασίες υπό στοιχείο β. κατωτέρω για τις οποίες η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών-πελατών ή αν απαιτηθεί από το Νόμο ή αρμόδια εποπτική ή δικαστική αρχή.

β. Επεξεργασία που απαιτεί συγκατάθεση

Για την αποστολή στον εγγεγραμμένο χρήστη/πελάτη εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων από το e-interior.gr ο εγγεγραμμένος χρήστης/πελάτης θα πρέπει προηγουμένως να έχει δώσει την ρητή συγκατάθεσή του.  Ο Σκοπός για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη/πελάτη είναι η αποστολή εμπορικών προωθητικών μηνυμάτων της ιστοσελίδας  προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/πελάτη, η παροχή ειδικών προσφορών και εκπτώσεων του e-interior.gr, η διάθεση νέων ή εναλλακτικών προϊόντων. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεση αυτή και να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες.

Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από τον αρμόδιο επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της επιχείρησης για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η επιχείρηση απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες/πελάτες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η επιχείρηση δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός κι αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού (όπως pχ σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Cookies

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή του χρήστη/πελάτη ή σε άλλες συσκευές (smartphones, tablets) κατά την περιήγηση του στον ιστότοπο, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγει πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.  Χρησιμοποιούνται επίσης για την προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών, που προσφέρονται και διαφημίζονται στον χρήστη, τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την ενεργοποίηση των cookies χρειάζεται η συναίνεση του χρήστη σχετικά.

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης/πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύσετε την νομιμότητα της επεξεργασίας. Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν γίνεται επεξεργασία τους με βάση τη συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατευθούν τα έννομα συμφέροντά σας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από τον νόμο), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεση σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του εγγεγραμμένου χρήστη/πελάτη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση o εγγεγραμμένος χρήστης/πελάτης ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση κάθε χρήστης/πελάτης έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στην αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr) ή/και να ασκήσετε δικαστική προσφυγή.

Πολιτική επιστροφών

Τα λάθη είναι ανθρώπινα και έχουμε κατανόηση! Για αλλαγές προϊόντων συμβουλευτείτε τις παρακάτω πληροφορίες:

 1. Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την ημέρα που παραλάβατε το προϊόν σύμφωνα με την ΕΕ. (Εξαιρούνται είδη που έχουν φτιαχτεί στα μέτρα σας)
 2. Το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του συσκευασία, να μη έχει χρησιμοποιηθεί και να έχει όλα του τα ταμπελάκια, χαρτάκια κτλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν δεν γίνεται δεκτό σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι:

 1. έχει πλυθεί με λάθος τρόπο. (Δεν ακολουθήσατε σωστά τις οδηγίες πλυσίματος του προϊόντος.)
 2. έχει χρησιμοποιηθεί.
 3. έχει υποστεί μεγάλη ζημιά ή έχει καταστραφεί εντελώς η συσκευασία του. (Σημαντικό: Αλλαγές σε μαξιλάρια ύπνου και παπλώματα/κουβερλί ΔΕΝ γίνονται σε καμία περίπτωση για λόγους υγιεινής.)
 4. Έχετε επιλέξει να γίνει μεταποίηση ή είναι προϊόν που έχει φτιαχτεί στα μέτρα σας. (Στρώματα Ύπνου, Είδη Σκίασης, Χαλί στα μέτρα σου κτλ.)

Η διεύθυνση και τα στοιχεία που πρέπει να αποσταλεί το προϊόν επιστροφής είναι:

ΠΡΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΩΡΟΣ

Φείδωνος 6, Άργος Τ.Κ. 21200

Τηλ. 2752 152 164

(Στο Κατάστημα Μώρος Design House)

 Για πιο γρήγορη ανταπόκριση στο αίτημα αλλαγής σας, στείλτε μας στο viber ή messenger τον κωδικό παραγγελίας σας με το ονοματεπώνυμό σας και 2-3 φωτογραφίες του ελαττώματος του προϊόντος και θα σας καθοδηγήσουμε για τα περαιτέρω.

Διαδικασία επιστροφής/αλλαγής προϊόντος με πρακτορείο ταχυμεταφορών (Courier)

1)Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πληροί τους προαναφερόμενους όρους πολιτικής επιστροφής.

2) Αποστολή e-mail που θα αναφέρεται ο λόγος επιστροφής. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος παρακαλώ επισυνάψτε στο e-mail και 2-3 φωτογραφίες που να φαίνεται το ελάττωμα του προϊόντος. Αν δεν λάβετε απάντηση στο e-mail σας εντός της ημέρας, καλό θα είναι να μας ενημερώσετε και τηλεφωνικώς πριν την αποστολή του πακέτου στο 2752 152 164

3) Συσκευάζετε το προϊόν μαζί με μια φωτοτυπία της απόδειξης/τιμολογίου και τη φόρμα επιστροφών/αλλαγών συμπληρωμένη που θα βρείτε εδώΕκτυπώστε τη και πακετάρετε τα όλα μαζί με το προϊόν.

(Σε περίπτωση που η αγορά έχει γίνει μέσω τραπεζικής κατάθεσης συσκευάζετε μαζί με το προϊόν και το πρωτότυπο του αποκόμματος που εκδόθηκε από το τραπεζικό τερματικό ή την απόδειξη πληρωμής της τράπεζας όπου αναγράφεται ο αριθμός συναλλαγής.)

4) Αποστέλλετε το δέμα, μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας, με χρέωση παραλήπτη (δηλαδή δική μας).

5) Μόλις παραλάβουμε την επιστροφή σας θα λάβετε ενημέρωση για την εξέλιξη του αιτήματος σας.

Ο πελάτης δικαιούται 1 δωρεάν αλλαγή προϊόντος αν επιλέξει να πληρώσει με κάρτα στη περίπτωση που αγόρασε λάθος μέγεθος, νούμερο κτλ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

Μετά τη 1η δωρεάν αλλαγή ή για αλλαγές που η εξόφληση της παραγγελίας έχει γίνει με αντικαταβολή, η χρέωση είναι 3,50€ για τα μεταφορικά αλλαγής.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος χωρίς αντικατάσταση του με κάποιο άλλο, το στέλνετε με χρέωση παραλήπτη και σας επιστρέφουμε τα χρήματα σας, αφαιρώντας τα έξοδα επιστροφής 3,50€.

Σε προϊόντα με μεγαλύτερα μεταφορικά λόγο όγκου/βάρους, τα έξοδα επιστροφής είναι τα αναγραφόμενα στο εκάστοτε προϊόν.

Αν το προϊόν που θα επιλέξετε είναι χαμηλότερης αξίας από αυτό που αλλάξατε, σας πιστώνουμε τη διαφορά σε μορφή κωδικού έκπτωσης για να την εξαργυρώσετε σε μελλοντική σας αγορά.

Αν το προϊόν που θα επιλέξετε είναι ακριβότερο από αυτό που αλλάξατε, κάνετε κατάθεση τη διαφορά του ποσού ή πληρώνετε μέσω payment link αν θέλετε να πληρώσετε τη διαφορά με τη κάρτα σας.

Υπάρχει η δυνατότητα να πληρώσετε τη διαφορά με την υπηρεσία αντικαταβολής (με επιβάρυνση +3,50€)

Η υπηρεσία αντικαταβολής είναι ανεξάρτητη από τα μεταφορικά και δεν είναι δωρεάν.

Για πιο γρήγορη ανταπόκριση στο αίτημα αλλαγής σας, στείλτε μας στο viber ή messenger τον κωδικό παραγγελίας σας με το ονοματεπώνυμό σας και 2-3 φωτογραφίες του ελαττώματος του προϊόντος και θα σας καθοδηγήσουμε για τα περαιτέρω.


Πατήστε τα εικονίδια για να ανοίξει η αντίστοιχη εφαρμογή στο κινητό σας:

MESSENGERGREY.png   

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

Τα μεταφορικά της επιστροφής λόγω ελαττώματος του προϊόντος δεν επιβαρύνουν τον πελάτη.

Εφόσον διαπιστωθεί από τον αρμόδιο του καταστήματος ότι το ελάττωμα του προϊόντος είναι εργοστασιακό, τότε σας το αντικαθιστούμε και σας το αποστέλλουμε δωρεάν. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο προϊόν έχει εξαντληθεί και δεν μπορούμε να το αντικαταστήσουμε, μπορούν να γίνουν τα εξής:

Για πληρωμή με κάρτα: Σας επιστρέφουμε τα χρήματα σας άμεσα στη κάρτα με την οποία κάνατε την εξόφληση.

Για πληρωμή με κάρτα με δόσεις: Θα λάβετε την αξία του προϊόντος σε μορφή Κωδικού/Κουπονιού Προσφοράς. Θα επιλέξετε όποιο άλλο προϊόν θέλετε να αγοράσετε και βάζοντας τον Κωδικό Προσφοράς στο πεδίο που ζητείται κατά την ολοκλήρωση παραγγελίας, θα αφαιρεθεί η αξία του ελαττωματικού προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής του και την αξία της αντικαταβολής).

Για πληρωμή με αντικαταβολή: Θα λάβετε την αξία του προϊόντος σε μορφή Κωδικού/Κουπονιού Προσφοράς. Θα επιλέξετε όποιο άλλο προϊόν θέλετε να αγοράσετε και βάζοντας τον Κωδικό Προσφοράς στο πεδίο που ζητείται κατά την ολοκλήρωση παραγγελίας, θα αφαιρεθεί η αξία του ελαττωματικού προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής του).

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση που το προϊόν δεν πληροί τους όρους πολιτικής επιστροφής, το προϊόν θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

Το προϊόν που έλαβα δεν είναι το σωστό: Κανένα πρόβλημα! Εάν το προϊόν που σας στείλαμε δεν είναι αυτό που είχατε επιλέξει ακολουθήστε την ίδια διαδικασία επιστροφής.

Διαδικασία αλλαγής Δώρου

Σας έφεραν δώρο από το κατάστημά μας και θέλετε να το αλλάξετε;

 1. Ακολουθήστε την διαδικασία αλλαγής δώρου παρακάτω:
 2. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πληροί τους προαναφερόμενους όρους πολιτικής επιστροφής.
 3. Συσκευάζετε το προϊόν μαζί με την ΚΑΡΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ και τη φόρμα επιστροφών/αλλαγών συμπληρωμένη που θα βρείτε εδώΕκτυπώστε τη και πακετάρετε τα όλα μαζί με το προϊόν.
 4. Σημαντικό: Η κάρτα αλλαγής πρέπει υποχρεωτικά να επιστραφεί μαζί με το προϊόν αλλαγής. Προϊόν που δεν συνοδεύεται από κάρτα αλλαγής, δεν θα αντικαθίσταται και θα αποστέλλεται πίσω στον πελάτη με χρέωση του ιδίου.
 5. Αποστέλλετε το δέμα, μέσω ενός πρακτορείου ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε με δική σας χρέωση*².
 6. Μόλις παραλάβουμε το προϊόν αλλαγής που μας έχετε στείλει και αφού ελεγχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο, θα σας αποσταλεί μέσω e-mail ένας Κωδικός Προσφοράς. Μπαίνετε στο e-shop μας και επιλέγετε όποιο προϊόν θέλετε να αντικαταστήσει το προϊόν αλλαγής. Αφού το επιλέξετε και μπει στο καλάθι, θα συμπληρώσετε τον Κωδικό Προσφοράς ώστε να αφαιρεθεί η αξία του προϊόντος αλλαγής από το νέο σας προϊόν. Από εκεί και πέρα μπορείτε να ενημερώνεστε για την εξέλιξη της παραγγελίας σας.

*² Μπορείτε στείλετε το προϊόν με χρέωση παραλήπτη (δηλαδή δική μας) και μόλις το παραλάβουμε, να αφαιρέσουμε την αξία των μεταφορικών επιστροφής (4,00€) από τον Κωδικό/Κουπόνι που θα σας στείλουμε αν έτσι σας εξυπηρετεί καλύτερα. Δηλαδή αν πχ. το προϊόν που στείλατε έχει αξία 25€ και το στείλετε με χρέωση παραλήπτη (δική μας), τότε ο Κωδικός/Κουπόνι Προσφοράς που θα παραλάβετε στο e-mail σας για εξαργύρωση θα είναι αξίας 21,00€.

Αν κάποιο προϊόν έχει έξοδα μεταφοράς μεγαλύτερης αξίας από 4,00€, κατά της επιστροφή του προϊόντος αφαιρούνται τα αναγραφόμενα έξοδα μεταφοράς του. (Φαίνονται αν βάλετε το προϊόν στο καλάθι)

Αν δημιουργήσετε λογαριασμό στη σελίδα μας, η διαδικασία αλλαγών/επιστροφών γίνεται πολύ πιο εύκολη καθώς μπορεί να γίνει μέσα από τη καρτέλα "Λογαριασμός" χωρίς πολλά βήματα!

Τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό με ευθύνη και κίνδυνο του αγοραστή.

Διαδικασία επιστροφής στο φυσικό κατάστημα "Μώρος Design House" (e-interior pick up point)

Μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα "Μώρος Design House" στην περιοχή του Άργους, μαζί με την απόδειξη/τιμολόγιο (ή την κάρτα αλλαγής εάν πρόκειται για δώρο), και αφότου ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος από τον αρμόδιο του καταστήματος, θα σας καθοδηγήσει ο ίδιος για τα περαιτέρω.

Χρεώσεις μεταφορικών ή άλλων υπηρεσιών δεν συνυπολογίζονται/επιστρέφονται σε αυτή τη περίπτωση.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να καταργήσουν ή να τροποποιήσουν την πολιτική επιστροφών τους, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα ή τα καταστήματά τους.

Ακύρωση παραγγελίας

Αφού έχετε ήδη κάνει την παραγγελία σας, μπορείτε να την ακυρώσετε στέλνοντας μας ένα e-mail με τον Κωδικό Παραγγελίας σας και γράφοντας μας ότι επιθυμείτε την ακύρωση της.

Προσοχή! Δεν μπορείτε να ακυρώσετε τη παραγγελία σας σε περίπτωση που:

 • Έχει ήδη αποσταλεί.
 • Βρίσκεται στο Στάδιο Εξέλιξης Παραγγελίας "Το προϊόν σας κατασκευάζεται!" καθώς έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται και είναι προϊόν στα μέτρα σας.

Πρόγραμμα Ανταμοιβής Loyalty

Ολοκληρώνοντας μια αγορά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, κερδίζετε επιστροφή χρημάτων ανάλογη με το ποσοστό που ισχύει τη δεδομένη περίοδο. Για να εκμεταλλευτείτε τα κέρδη από το πρόγραμμα ανταμοιβής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε εγγραφεί σαν πελάτης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε περίπτωση λήψης λανθασμένου ποσού επιστροφής στο λογαριασμό σας, ο διαχειριστής του προγράμματος loyalty έχει το δικαίωμα προσθήκης/αφαίρεσης των κερδισμένων ανταμοιβών σας.

Οι Loyaty ανταμοιβές σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πληρώσετε μια παραγγελία στη σελίδα μας ή να μετατραπούν σε εκπτωτικό κουπόνι. Μπορείτε να εξαργυρώσετε τις Loyalty ανταμοιβές σας μόλις συμπληρωθεί το ποσό των 25€ σε επιστροφές. Η ισχύς των επιστρεπτέων κερδών είναι 12 μήνες. Αν δεν εξαργυρώσετε το ποσό επιστροφής εντός 12 μηνών, το ποσό χάνεται. Μέγιστο ποσό εξαργύρωσης ανά παραγγελία είναι τα 25€.  Η μέγιστη ανταμοιβή ανά παραγγελία δε μπορεί να ξεπεράσει τα 20€.

Στη περίπτωση που καταργηθεί το πρόγραμμα ανταμοιβής loyalty, θα λάβετε την αξία των κερδισμένων ανταμοιβών loyalty σας σε μορφή κωδικού έκπτωσης.

Τα κέρδη επιστροφής από το πρόγραμμα Loyalty δεν έχουν δυνατότητα ανάληψης και εξαργυρώνονται μόνο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Δεν υπάρχει δυνατότητα εξαργύρωσης των επιστρεπτέων κερδών loyalty στο φυσικό κατάστημα. Το πρόγραμμα Loyalty αφορά αποκλειστικά το ηλεκτρονικό κατάστημα e-interior.gr.

Κάποια είδη εξαιρούνται από το πρόγραμμα loyalty. Τα είδη που κερδίζετε επιστροφή το αναφέρουν στη περιγραφή τους.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα του χρήστη/πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του.
Τα δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη/πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται έως ότου ο χρήστης/πελάτης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσης του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσης του για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσης του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του θα παραμένουν ως πληροφορίες για τον χρήστη/πελάτη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

Η εταιρία μας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360 Analytics, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων www.bestprice.gr, στην οποία συμμετέχει. Το BestPrice Analytics 360 επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την κίνηση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως επίσκεψη ή ηλεκτρονική παραγγελία) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing. Επιπλέον, μόνο εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για αποθήκευση παραγγελιών μέσω της αντίστοιχης επιλογής στο προφίλ σας στο BestPrice.gr, κάθε παραγγελία που καταχωρείτε ηλεκτρονικά, θα αποθηκεύεται αυτόματα στο προφίλ σας στο BestPrice.gr. Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά την αποθήκευση των βασικών στοιχείων παραγγελίας (όπως κωδικός παραγγελίας, προϊόντα κτλ.) χωρίς να διαβιβάζεται οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που περιέχει η παραγγελία σας. Η εν λόγω δυνατότητα ουδόλως σχετίζεται με την διεκπεραίωση της παραγγελίας, για την οποία αρμόδια και υπεύθυνη είναι η εταιρία μας. Περισσότερες πληροφορίες για την δυνατότητα αποθήκευσης των παραγγελιών σας στο BestPrice.gr, πατήστε εδώ.

Επίσης διατηρούνται προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο απαιτεί η φορολογική νομοθεσία. Σε περίπτωση αλλαγής/αντικατάστασης προϊόντος, σας επιστρέφεται η αξία του σε μορφή Κωδικού Προσφοράς ώστε να μπορέσετε να αντικαταστήσετε το προϊόν σας με κάποιο άλλο. Χρεώσεις μεταφορικών και άλλων υπηρεσιών δεν επιστρέφονται, εκτός αν και αν η αλλαγή αφορά ελαττωματικό προϊόν ή έχετε παραλάβει λάθος προϊόν με ευθύνη της εταιρείας. Αλλαγές σε μαξιλάρια ύπνου δεν γίνονται για λόγους υγιεινής. Αλλαγές σε προϊόντα τα οποία έχουν γίνει στα μέτρα σας (Χαλί στα μέτρα σου, Μοκέτες, Στρώματα, Είδη Σκίασης, Κουρτινόξυλα κτλ.) ή έχετε επιλέξει να γίνει μεταποίηση (π.χ. να μπει λάστιχο σε κάποιο σεντόνι), δεν γίνονται. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη Πολιτική Αλλαγών/Επιστροφών εδώ.

Σχετικά με τα προγράμματα Referral και Affiliate, παρεχόμενες προμήθειες μπορεί να διαφέρουν ανά περιόδους. Θα ενημερώνεστε στη καρτέλα των αντίστοιχων προγραμμάτων για τα τρέχοντα ποσοστά επιστροφής κερδών.

Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα σας
Προστέθηκε για Σύγκριση.

Και τo e-interior χρησιμοποιεί cookies. Όροι Χρήσης